Styrelse

Styrelse

Enligt handelslagets stadgar består styrelsen av verkställande direktören och 3–5 medlemmar, som utses av förvaltningsrådet. Styrelsemedlemmarna väljs för ett år åt gången. 

Till styrelsens viktigaste uppgifter hör att

  • besluta om handelslagets centrala strategier och målsättningar, 
  • årligen besluta om handelslagets ekonomiska helhetsmålsättningar och erforderliga verksamhetsplaner,
  • besluta om investeringar och försäljning av fast egendom, 
  • styra och övervaka den operativa affärsverksamheten. 
Varuboden-Oslas styrelse 2021:
  • Ordförande: bankdirektör Arto Nurmi-Aro
  • Vice ordförande: EM, DI Merja Partio
  • ED, AVM Seppo Määttä
  • EM Konsta Saarela