Styrelse


Styrelse

Enligt handelslagets stadgar består styrelsen av verkställande direktören och 3–5 medlemmar, som utses av förvaltningsrådet. Styrelsemedlemmarna väljs för ett år åt gången. 

Till styrelsens viktigaste uppgifter hör att

  • besluta om handelslagets centrala strategier och målsättningar, 
  • årligen besluta om handelslagets ekonomiska helhetsmålsättningar och erforderliga verksamhetsplaner,
  • besluta om investeringar och försäljning av fast egendom, 
  • styra och övervaka den operativa affärsverksamheten. 
Varuboden-Oslas styrelse 2023:
  • Ordförande: verkställande direktör Ray Blomqvist
  • Vice ordförande: EM, DI Merja Partio
  • EM Hanna Vainio
  • EM Konsta Saarela
  • Verkställande direktör Mathias Kivikoski