Administration och ledning


Administration och ledning

Handelslaget Varuboden-Osla är ett kooperativt företag, som ägs av sina medlemmar. Varje medlem, dvs. ägarkund, äger en lika stor andel av handelslaget. 

Varje medlem har också möjlighet att delta i beslutsfattandet i handelslaget, till exempel genom att ställa upp som kandidat i handelslagets fullmäktigeval och genom att rösta i fullmäktigevalet. Valet ordnas vart fjärde år, senast våren 2020. 

Corporate governance

I beskrivningen över Handelslaget Varuboden-Oslas förvaltningsprinciper (Corporate Governance Statement) berättar vi på vilket sätt god förvaltningssed och ägarstyrningen förverkligas i S-gruppens handelslag. VBO avviker från största delen av de övriga handelslagen i och med att styrelsen utser verkställande direktören, godkänner villkoren i verkställande direktörens avtal och beslutar om belöningsprinciperna. Styrelsens ordförande är verkställande direktörens administrativa chef. Efter stadgeändringen 1.1.2018 kan verkställande direktören inte längre vara styrelsens ordförande, men är alltid medlem i styrelsen. 

VBO, Corporate governance

VBO, stadgar