Valordning


Valordning för fullmäktige

Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslags valordning för fullmäktige stipuleras i handelslagets stadgar.

1 Fullmäktigeval

Handelslaget förrättar fullmäktigeval vart fjärde år under den tidpunkt som förvaltningsrådet besluter. I valen iakttas proportionellt valsätt.

Förvaltningsrådet fastställer på basen av medlemsregistret medlemsområdenas gränser (1–5 medlemsområden) samt hur många fullmäktigemedlemmar som skall väljas från varje medlemsområde. Medlemsområdena ges beteckning. Därtill utser förvaltningsrådet S-valnämnden för att ansvara för förrättandet av valet. S-valnämnden besluter om allt annat gällande organiseringen av valen.

2 Rösträtt

Rösträtt har alla som godkänts som medlem i handelslaget före valårets början och som fyllt 15 år före valårets början.

Medlem har rätt att i valet understöda endast kandidat från det medlemsområde inom vilket medlemmen är bosatt. Medlem som är bosatt utanför medlemsområdena kan rösta på en kandidat från vilket medlemsområde som helst.

3 Valbarhet

Som kandidat kan ställa upp medlem som före valårets början har betalat hela andelsinsatsen och som är myndig då valen inleds. Om det finns fler än ett medlemsområde kan kandidat som är bosatt utanför medlemsområdena ställa upp på vilket medlemsområde som helst.

4 S-valnämnden

Till S-valnämnden hör ordförande, viceordförande och tre övriga medlemmar.

S-valnämnden är beslutför när ordföranden, eller vid förfall för denne, viceordföranden och minst två övriga medlemmar är närvarande.

S-valnämndens medlemmar kan inte ställa upp som kandidat i valen eller fungera som kandidatlistans ombud eller dess undertecknare.

Vid S-valnämndens möten förs protokoll, som ordförande och minst en medlem undertecknar.

5 Tillkännagivande om fullmäktigeval

Information om valen, rösträtt och valförfarandet och tillvägagångssättet tillkännagivs enligt S-valnämndens beslut per post, elektroniskt och/eller genom tidningsannons och/eller via elektroniska kanaler.

6 Kandidatlistor

Minst två inom medlemsområdet bosatta, röstberättigade medlemmar har rätt att för valet presentera kandidatlista, som bör uppta minst två kandidater som är medlemmar från samma medlemsområde och högst dubbelt flera än det antal fullmäktigeledamöter, som kan väljas som ordinarie fullmäktigemedlemmar från området. Medlem kan vara kandidat på endast en kandidatlista.

På kandidatlista skall tydligt antecknas varje kandidats för- och släktnamn, yrke eller befattning, hemort och medlemsnummer. Därtill bör listans ombudsman förse kandidatlistan, eller i bilaga, med försäkran om att ifrågavarande personer accepterat kandidaturen. Alla som uppgjort kandidatlistan undertecknar den. Av undertecknarna är en listans ombudsman och en undertecknare är dennes suppleant. På kandidatlistan bör vara ombudets och suppleantens kontaktuppgifter. Medlem kan vara undertecknare på endast en kandidatlista. Kandidat kan inte vara undertecknare på kandidatlista. Valnämnden kan ställa även andra krav på kandidatlistans innehåll.

Kandidatlistorna ska levereras till S-valnämnden skriftligen före utgången för kandidatuppställningen.

7 Kandidatlistornas behandling i S-valnämnden

S-valnämnden antecknar att kandidatlistorna anlänt och förser dem med löpande nummer i den ordning som de mottagits. S-valnämnden granskar kandidatlistorna. S-valnämnden godkänner kandidatlistorna eller ber ombudet korrigera kandidatlistan.

Om kandidatlista är bristfällig eller felaktig, skall ombudsmannen ges tid att korrigera de fel och/eller bristfälligheter som S-valnämnden märkt gällande kandidatlistan inom sju dagar efter att kandidatnomineringen avslutats. S-valnämnden avslår kandidatlistan ifall rättelserna inte görs inom utsatt tid. S-valnämnden granskar de korrigerade kandidatlistorna och förkastar de listor som fortfarande är bristfälliga och/eller felaktiga.

De godkända kandidatlistorna betecknas med versaler genom lottning medlemsområdesvis med början från bokstaven A. Efter lottningen ges kandidaterna på listorna löpande nummer, från nummer två för den första kandidaten på medlemsområdets lista A.

8 Röstningsförfarande

S-valnämnden besluter om att röstningen i valen ordnas antingen per post eller elektroniskt eller som en kombination av dessa. Valhemligheten bör iakttas. S-valnämnden ser särskilt till de åtgärder som garanterar medlemmarnas rösträtt och valhemlighet.

S-valnämnden besluter om röstningstiden (10–21 dagar), utarbetar röstningsanvisningar och röstsedlar.

Röstningsanvisningarna, godkända kandidatlistor och röstsedlarna med returkuvert eller elektroniskt valmaterial skickas till röstningsberättigade medlemmar enligt medlemsregistrets adresser före början av röstningstiden. Tryckt valmaterial skickas endast till medlemmar bosatta i Finland.

Röstningsanvisningarna, kandidatlistorna och röstningstiden kan också publiceras i elektroniska media.

9 Röstning

Medlemmen antecknar på röstsedeln numret på den kandidat som han röstar på. På röstsedeln får inte göras andra anteckningar.

Röstsedeln kan levereras till S-valnämnden per post eller lämnas till röstsedellådorna som finns på de enheter som S-valnämnden meddelar. Röstsedeln ska vara framme hos S-valnämnden före röstningstidens slut.

S-valnämnden ger på förfrågan medlemmen en ny röstsedel ifall medlemmen på ett tillförlitligt sätt kan påvisa att han inte fått sedeln eller att den förkommit eller skadats före röstningstidens slut.

Valen kan ordnas antingen delvis eller helt elektroniskt. Elektronisk röstning sker enligt S-valnämndens anvisningar under utsatt röstningstid.

10 Rösträkningen

S-valnämnden bör efter utgången av röstningstiden se till att rösträkning sker på ett tillförlitligt sätt och utan dröjsmål.

Röstsedeln är ogiltig om

- röstsedeln är märkt med fler än en kandidats nummer eller med andra anteckningar

- röstsedeln är märkt med ett otydligt kandidatnummer och det är osäkert vilken kandidat menas

- röstsedeln är annan än den som S-valnämnden delat ut

eller

- röstsedeln är returnerad i annat kuvert än i det som S-valnämnden delat ut vid kombinationen av elektroniskt val och postval

- röstsedeln har returnerats efter utsatt tid.

S-valnämnden besluter om ogiltigförklarandet av röstsedlar.

På basen av de godkända röstsedlarna räknas antalet röster varje kandidat har fått samt det sammanlagda antalet röster varje kandidatlista har fått.

Den kandidat, som har fått de flesta rösterna på en kandidatlista, får som jämförelsetal listans hela röstetal, den som har fått näst mest röster hälften, den tredje i ordningen en tredjedel o.s.v. Ifall flera kandidater på samma lista har samma röstetal avgörs deras inbördes ordningsföljd genom lottning.

På basen av de erhållna jämförelsetalen antecknas kandidaterna i storleksordning som valda fullmäktigemedlemmar från varje medlemsområde samt som första suppleant den kandidat som har det största jämförelsetalet av de inte valda och följande kandidater som övriga suppleanter. Om kandidater har samma jämförelsetal avgörs deras ordningsföljd genom lottning.

11 Offentliggörande av valresultatet

S-valnämnden fastställer resultatet i valet.

S-valnämnden meddelar valresultatet så snabbt som möjligt till de valda medlemmarna i fullmäktige och suppleanterna.

Valets resultat offentliggörs senast 14 dagar efter röstningstidens slut på sätt som S-valnämnden beslutit.