Energisnål verksamhet – vårt handelslag har som mål att vara koldioxidnegativt före år 2025


Vårt handelslag och hela S-gruppen har som mål att verksamheten ska vara koldioxidnegativ före 2025. Det här betyder i praktiken att vi binder upp mer koldioxid från luften än vi producerar. Ett sätt att nå målet är att använda mer el som är producerad med förnybar energi, till exempel solkraft och vindkraft. Det har i rask takt installerats solpaneler på våra enheter och nu har närmare tio enheter redan ett eget solkraftverk. Nu i vår får till exempel Prisma Kyrkslätt solpaneler på markställningar och på Åland installeras solpaneler på S-market Jomalas tak genast när snömassorna har smält.

17.3.2022

Solel är det viktigaste

Vårt handelslag har i samarbete med S-gruppen aktivt installerat solpaneler på våra enheters tak och på några enheter också paneler på marken för att samla in solljus. Produktionskapaciteten för solel kommer att öka betydligt under de kommande åren.  Vi utvecklar användning av solel kontinuerligt i vårt handelslag och speciellt butikernas stora takytor som inte har utnyttjats till något är förträffliga att installera paneler på. De paneler som placeras på verksamhetsställenas tak producerar el för fastigheternas eget bruk och till följd av väderförhållandena är produktionen av solel störst under sommarmånaderna.

– Våra affärer förbrukar mest el under somrarna då det i synnerhet behövs energi för kylar och frysar och nedkylning.  Under soliga sommartimmar kan i bästa fall all den energi som förbrukas i fastigheten komma från solen.  På årsnivå utgör solenergin ungefär 10 procent av den el som fastigheterna använder, berättar Jukka Pöyhönen vidare.

Det är numera enkelt och ekonomiskt lönsamt att utnyttja solkraft i fastigheter med stor elförbrukning dagtid, då produktionen av solenergi är på topp.  Solenergi är ett hållbart val för kommande årtionden.

Finlands största vindkraftverk producerar el åt S-gruppen

S-gruppen har som mål att verksamheten ska vara koldioxidnegativ före 2025. Ett sätt att nå målet är att använda mer el som är producerad med förnybar energi, till exempel solkraft och vindkraft. S-gruppens största vindkraftsinvestering i Sarvisuo-området i Simo är näst intill färdig att börja producera el.  De 27 vindkraftverken i vindparken producerar ensamma cirka hälften av affärsgruppens årliga elbehov.

Varuboden-Osla är en av ägarna i S-gruppens gemensamma energibolag S-voima Oy, som har i uppgift att kostnadseffektivt producera så koldioxidneutral el som möjligt åt sina ägare.  Över 60 procent av den el S-voima sålde är producerad med förnybar energi.  Varuboden-Osla köper nästan all den el som behövs från S-voima.

– I vårt handelslag har vi förbundit oss till att öka användningen av förnybar energi under de kommande åren.  Redan nu produceras en stor del av den el vi använder i våra egna vindkraftverk.  Vi ser också att det finns potential inom solenergin, berättar utvecklingsdirektör Jukka Pöyhönen.

Hållbarhet i centrum

Vårt handelslag har förbundit sig till att förbättra miljöeffekterna från sin affärsverksamhet och att stöda ekologiskt hållbar verksamhet. Det är saker som vi fäster uppmärksamhet vid både när vi renoverar och när vi bygger nytt.  I samband med renoveringarna byter vi ut kylutrustningen till sådan som fungerar med koldioxid och som sparar upp till 40 procent energi.

Vårt handelslag är också en föregångare när det gäller att minska matsvinnet. Vi har t.ex. sålt produkter med röda lappar redan i flera år och var den första som lanserade Hävi-lådor med frukt och grönsaker och Brödis-påsar, som ger förmåner både till ägarkunderna och också för miljön.