Dataskyddsinformation för evenemang

DATASKYDDSBESKRIVNING (fr.om. 25.5.2018) Europeiska Unionens dataskyddsförordning (EU) 2016/679, artiklarna 12, 13, 14 och 19.

 

1. Personuppgiftsansvarig

Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag:

Tfn 010 76 2600

Postadress: PB 35, 01531 Vanda

Besöksadress: Teknobulevarden 3-5, 01530 Vanda

FO-nummer: 2364515-1

 

2. Dataskyddsombudets kontaktuppgifter

tietosuojavastaava@sok.fi

 

3. Person som sköter registerärenden

vbo.tietosuoja@sok.fi

 

4. Registrets namn

Handelslaget Varuboden-Oslas register för arrangerande av evenemang

 

5. Avsikten med behandlingen av personuppgifter

Personuppgifter behandlas och lagras tillfälligt för arrangerande av evenemang. Uppgifterna behandlas i ärenden relaterade till arrangerande och organisering av evenemang samt för att hålla kontakt till intressentgrupper som är relaterade till arrangerandet av evenemanget. Personuppgifterna samlas också in för behandlingen av eventuell kundrespons.

 

6. Grund för behandlingen av personuppgifter

Personuppgifterna behandlas på följande grunder

Art. 6.1 a) Samtycke

Samtycke till behandling av personuppgifter

 

7. Beskrivning av personuppgiftsansvarigas berättigade intresse

Behandlingen av personuppgifter baserar sig inte på den personuppgiftsansvarigas berättigade intresse.

 

8. Personuppgifter som behandlas

namn

telefonnummer

e-postadress

näradress

postnummer

postanstalt

 

9. Personuppgiftsgrupper som behandlas

Namn- och kontaktuppgifter

 

10. Informationskälla och beskrivning av informationskällor från offentliga källor

Personuppgifterna samlas in direkt av den person som deltar i evenemanget eller i arrangerandet av evenemanget.

 

11. Mottagare av personuppgifter

Vi överlåter inte uppgifterna i registret till tredje part, utom överlåtelse av uppgifter till myndigheter inom de ramar som lagstiftningen berättigar och förpliktigar till, till exempel vid svar på informationsbegäran från myndighet.

 

12. Överföring av personuppgifter till tredje land eller internationella organisationer

Vi för inte över personuppgifter till tredje land utan för Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska sfären eller internationella organisationer.

 

13. Förvaringstid för personuppgifter eller kriterier för bestämning av förvaringstid

Personuppgifter i enligt med den här beskrivningen förvaras bara så länge och i den omfattning som det är nödvändigt, och personuppgiftsansvariga utnyttjar dem endast i den verksamhet som är de avsedda för. Alla personuppgifter som samlats in av kunderna förstörs efter evenemanget, senast 3 månader efter evenemanget. Intressentgruppernas och samarbetsparternas kontaktuppgifter kan förvaras längre, om motsvarande evenemang har planerats in också för följande år. För dessas del förstörs uppgifterna genast om samarbetsparten i fråga inte används vid följande evenemang. Kundresponsen förstörs när den är slutbehandlad.

 

14. Den registrerades rättigheter

Den registrerade personen har följande rättigheter

  • Rätt att få tillgång till sina personuppgifter
  • Rätt att få sina uppgifter korrigerade
  • Rätt att få sina uppgifter avlägsnade
  • Rätt att begränsa behandlingen av uppgifterna (bestrida uppgifternas korrekthet och lagstridig behandling)
  • Invändningsrätt (om direktmarknadsföring)
  • Rätt att återta sitt samtycke
  • Rätt att flytta uppgifterna från ett system till ett annat (för automatisk behandling)
  • Rätt att få information om dataskyddsincidenter.

Om personen vill använda sina rättigheter eller få tilläggsinformation om behandlingen av sina personuppgifter, kan hen vara i kontakt med den personuppgiftsansvariga som nämns i den här beskrivningen. Personen har också rätt att klaga till övervakningsmyndighet om hen anser att behandlingen av hens personuppgifter strider mot den gällande dataskyddsregleringen.

 

15. Återkallande av samtycke

En person har rätt att återta sitt samtycke till behandling av personuppgifter om hen så önskar. Återtagande av samtycke påverkar inte lagenligheten för den behandling som har skett utgående från samtycket innan samtycket återtogs. Återtagande av samtycket görs genom att ta kontakt med instans som ordnade evenemanget.

 

16. Effekter på avtalet av att inte lämna personuppgifter

Deltagande i evenemanget eller arrangerandet av evenemanget lyckas inte.

 

17. Uppgifter för automatiserat beslutsfattande eller profilering

Behandlingen av personuppgifter är inte relaterad till automatiserat beslutsfattande eller profilering utgående från personuppgifterna.

 

18. Effekterna av behandling av personuppgifter och allmän beskrivning av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder

Vi skyddar dina personuppgifter omsorgsfullt under hela deras livscykel genom att använda ändamålsenliga dataskydds- och datasäkerhetsmedel. Systemleverantörerna för tävlings och utlottningsregistret behandlar dina personuppgifter i datasäkra serverutrymmen. Tillgången till personuppgifterna har begränsats och personalen har tystnadsplikt. Inom S-gruppen skyddar vi personuppgifterna bland annat genom förutseende riskhantering och säkerhetsplanering, genom skydd av datatrafik och genom att använda säkra lokaliteter, passerkontroll och säkerhetssystem. Fysiska tävlings- och utlottningsdokument som innehåller personuppgifter förvaras efter den första behandlingen i låsta förvaringsutrymmen. Beviljande och uppföljning av användarrättigheter sker kontrollerat. Vi utbildar regelbundet de anställda som deltar i behandlingen av personuppgifter och sörjer för att också våra samarbetsparters personal förstår vikten av att personuppgifterna behandlas konfidentiellt och på ett säkert sätt. Vi väljer de underleverantörer vi använder med omsorg. Vi uppdaterar ständigt vår interna praxis och våra anvisningar. Om personuppgifterna trots alla skyddsåtgärder hamnar i fel händer, är det möjligt att personuppgifterna missbrukas. Om vi upptäcker ett sådant fall, börjar vi omedelbart utreda det och strävar efter att förhindra skador. Vi informerar myndigheter och den registrerade om dataskyddsincidenten i enlighet med kraven i lagstiftningen.

 

Vem kan jag kontakta?

Vi besvarar frågor som gäller behandlingen av personuppgifter och dataskydd också på adressen: tietosuojavastaava@sok.fi.
I oklara situationer kan du också kontakta den övervakande myndigheten. Läs mer http://www.tietosuoja.fi.

I frågor som gäller kundregistret kan du kontakta vbo.tietosuoja@sok.fi.