En hälsosam och trygg arbetsmiljö i fokus i Varuboden-Oslas vardag


Den internationella arbetsmiljödagen firas årligen den 28 april. Det främsta målet med temadagen är att påminna om vikten av arbetssäkerhet och arbetshälsa. Det anges i lagen hur man ska upprätthålla arbetssäkerhet, och arbetsgivaren och medarbetarna ska tillsammans upprätthålla och förbättra säkerheten på arbetsplatsen. Arbetarskyddskommissionen i vårt handelslag sköter om att våra enheter är säkra och att personalen mår bra i sitt jobb.

28.4.2022

Fysisk och psykisk arbetsmiljö

Arbetshälsokulturen borde överallt i världen vara sådan att individens rätt till en säker och hälsosam arbetsmiljö respekteras.

I Finland är det arbetsgivarens skyldighet att ordna den fysiska och psykiska arbetsmiljön så att den är trygg och hälsosam för medarbetaren. Också i vårt handelslag har betydelsen av det psykiska välmåendet betonats under de senaste åren.  En välmående personal och en öppen arbetsmiljö med rum för diskussioner skapar en grund för ett smidigt arbete.

– En trygg arbetsplats är allas fördel, både medarbetarnas och arbetsgivarens. Vi har en öppen arbetskultur, där vi tillsammans jobbar för arbetssäkerhetsärenden så att allas arbetsvardag löper bättre. Kulturen har gått mot att arbetarskyddsfullmäktig ses som en samarbetspart och med hen försöker man ingripa i saker och korrigera sådant som kan vara risk för arbetssäkerheten, berättar Taina Alatalo, arbetarskyddsfullmäktig vid Varuboden-Osla.

Verksamheten grundar sig på riskbedömning

På arbetsplatsen ska riskfaktorer tas bort eller minimeras så att inte medarbetarnas hälsa och säkerhet äventyras. I vårt handelslag deltar vi i myndighetsgranskningar, och vart femte år bedöms risker och vart tredje år uppgörs en arbetsplatsutredning. I arbetsplatsutredningen besöker företagshälsovården enheterna och bedömer hälsoriskerna och gör vid behov olika mätningar. Som stöd kan de också använda olika enkäter riktade till personalen.

– På enheterna kontrollerar man att förhållandena och apparaterna är i skick. Med en långtidsuppföljning kan man förbättra arbetsförhållandena nämnvärt. I samarbete med medarbetarna hittar man bristerna i arbetssäkerheten på enheterna och kan åtgärda dem. Sådana kan vara till exempel trasiga dörrar eller sådana apparater som har orsakat risksituationer på flera enheter. Vi har till exempel försett plattformsvagnarna i butikerna med varningsmärken som resultat av ett sådant samarbete, fortsätter Taina Alatalo.

Varje medarbetare är också själv skyldig att följa säkerhetsanvisningarna och beakta riskfaktorer. Brister som upptäcks ska anmälas till chefen eller arbetarskyddsfullmäktig.

Säkerhetsronder i vårt handelslag

I vårt handelslag har vi också säkerhetsronder som görs fyra gånger i året på varje enhet. Målet med säkerhetsronderna är att gå igenom anvisningar för nödsituationer och till exempel kontrollera nödavstängningar. Arbetarskyddsfullmäktig Taina Alatalo är med på minst två av de här säkerhetsronderna på enheterna. Med hjälp av säkerhetsronderna kan man rätt snabbt åtgärda brister på enheterna, redan innan det hinner ske olyckor.

Varuboden-Oslas arbetarskyddskommission består av sex personer och där medverkar både representanter för arbetsgivaren och de anställda. Kommissionen samlas fyra gånger per år och då behandlas ärenden som berör medarbetarnas säkerhet, hälsa och arbetsförmåga. Sådant är till exempel att utveckla arbetsförhållanden och att ordna arbetarskyddsutbildningar.

Att förbättra arbetssäkerheten och att skapa en bättre arbetsmiljö är vår allas gemensamma uppgift.

Trevlig arbetsmiljödag önskar Varuboden-Oslas arbetarskyddskommission