Terveellinen ja turvallinen työympäristö keskiössä Varuboden-Oslan arjessa


Kansainvälistä työturvallisuuspäivää vietetään vuosittain 28. huhtikuuta. Teemapäivän perimmäisenä tarkoituksena on muistuttaa työturvallisuuden ja -terveyden merkityksestä. Työturvallisuuden ylläpitämisestä on asetettu laissa ja työnantajan ja työntekijöiden on yhteistoiminnassa ylläpidettävä ja parannettava työturvallisuutta työpaikalla. Osuuskauppamme työsuojelutoimikunta huolehtii, että toimipaikkamme ovat turvallisia ja henkilöstö voi työssään hyvin.

28.4.2022

Fyysinen ja psyykkinen työympäristö

Työterveyskulttuurin tulisi joka puolella maailmaa olla sellainen, että se kunnioittaa yksilön oikeuttaa turvalliseen ja terveelliseen työympäristöön.

Suomessa työnantajalla on velvollisuus järjestää työ sekä fyysinen ja psyykkinen työympäristö työntekijälle turvalliseksi ja terveelliseksi. Myös osuuskaupassamme on viime vuosien aikana psyykkisen hyvinvoinnin merkitys korostunut. Hyvinvoiva henkilökunta ja avoin ja keskusteleva työympäristö luovat pohjan sujuvalle työnteolle.

– Turvallinen työpaikka on jokaisen etu, niin työntekijöiden kuin työnantajan. Meillä on avoin ilmapiiri, jossa työturvallisuusasioita tehdään yhdessä, jotta jokaisen työarki sujuisi paremmin. Kulttuuri on mennyt siihen suuntaan, että työsuojeluvaltuutettu on yhteistyökumppani, jonka kanssa yritetään puuttua asioihin ja korjata ne, jotka voivat olla työturvallisuusriski, kertoo Varuboden-Oslan työsuojeluvaltuutettu Taina Alatalo.

Toiminta perustuu riskien arviointiin

Työpaikalla vaaratekijät tulee poistaa tai minimoida, jotta työntekijöiden terveys ja turvallisuus ei vaarannu. Osuuskaupassamme osallistutaan viranomaistarkistuksiin, joissa joka viides vuosi arvioidaan vaaroja ja joka kolmas vuosi laaditaan työpaikkaselvitys. Työpaikkaselvityksessä työterveyshuolto käy toimipaikoilla arvioimassa niiden terveysvaaroja sekä tekee tarvittaessa erilaisia mittauksia. Apuna he voivat käyttää myös erilaisia henkilöstölle suunnattuja kyselyitä.

– Yksiköissä tarkistetaan, että puitteet ja laitteet ovat kunnossa. Pitkäaikaisella seurannalla voidaan työoloja parantaa merkittävästi. Yhteistyössä työntekijöiden kanssa löydetään yksiköiden työturvallisuuspuutteet ja voidaan korjata ne. Tällaisia voivat olla esimerkiksi rikkinäiset ovet tai sellaiset laitteet, jotka useammassa yksikössä ovat voineet aiheuttaa vaaratilanteita. Meillä esimerkiksi myymälöiden tasokärryt on varustettu varoitustarroilla tämän työn tuloksena, Taina Alatalo jatkaa.

Jokainen työntekijä on myös itse velvollinen noudattamaan työpaikan turvallisuusohjeita ja ottamaan huomioon vaaratekijät. Havaituista puutteista tulee ilmoittaa omalle esihenkilölle ja työsuojeluvaltuutetulle.

Osuuskauppamme turvakävelyt

Osuuskaupassamme on myös käytössä omat turvakävelyt, jotka tehdään neljä kertaa vuodessa jokaisessa yksikössä. Turvakävelyiden tarkoituksena on katsoa läpi toimintaohjeita hätätilanteiden varalle ja esimerkiksi tarkistaa hätäsulut. Työsuojeluvaltuutettu Taina Alatalo on mukana vähintään kahdessa näistä yksiköiden turvakävelyistä. Turvakävelyjen avulla yksiköiden puutteisiin voidaan puuttua suhteellisen nopeasti, ennen kuin tapaturmia pääsee tapahtumaan.

Varuboden-Oslan työsuojelutoimikunta koostuu kuudesta henkilöstä ja siinä on mukana niin työnantajan kuin työntekijöidenkin edustajia. Toimikunta kokoontuu neljä kertaa vuodessa ja siinä käsitellään työntekijöiden turvallisuuteen, terveyteen ja työkykyyn liittyviä asioita. Näitä ovat esimerkiksi työolojen kehittäminen ja työsuojelukoulutuksen järjestäminen.

Työturvallisuuden parantaminen ja paremman työilmapiirin luominen on meidän kaikkien yhteinen asia.

Mukavaa työturvallisuuspäivää toivottaa Varuboden-Oslan työsuojelutoimikunta