OSUUSKAUPPA VARUBODEN-OSLA HANDELSLAG REGISTER RELATERAT TILL BESTÄLLNNGAR FRÅN NÄTHANDELN FÖR MAT

 

DATASKYDDSBESKRIVNING (fr.om. 25.5.2018) Europeiska Unionens allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679, artiklarna 12, 13, 14 och 19. Uppdaterad senast [21.1.2022].

 

1.Personuppgiftsansvarig

 

Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag

Postadress: PB 35, 01531 Vanda

Besöksadress: Teknobulevarden 3-5, 01530 Vanda

FO-nummer: 2364515-1

S-gruppens ägarkundstjänst: 010 76 5858 (samtalstariff 0,084€/min)

 

2.Dataskyddsombudets kontaktuppgifter

 

tietosuojavastaava@sok.fi

 

3.Person som sköter registerärenden

 

vbo.tietosuoja@sok.fi

 

4.Ändamål med behandling av personuppgifter

 

Personuppgifter behandlas för att plocka och leverera den beställning kunden har gjort och för att utreda eventuella reklamationer och felsituationer.

 

5.Grund för behandlingen av personuppgifter

 

Ett avtal som uppstår när kunden fyller i en beställningsblankett i S-gruppens näthandel för mat.

 

6.Personuppgifter som behandlas

 

 • namn
 • adress
 • e-postadress
 • telefonnummer
 • inköp och summan av dem
 • leveranssätt och -plats
 • tidsfönster och datum
 • beställningsnummer
 • leveransanvisningar
 • uppgifter om betalningssätt

 

7.Uppgiftskälla och beskrivning av uppgiftskällorna, om uppgifterna har samlats in från offentliga källor

 

Personuppgifterna samlas in direkt av kunden via en blankett som finns på webbplatsen för S-gruppens näthandel för mat och som upprätthålls av SOK. Därifrån överlåts de till Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag för att beställningen ska kunna plockas och levereras.

 

8.Mottagare av personuppgifter

 

Personuppgifter behandlas för ändamål som har definierats i den här beskrivningen i elektroniska system och tjänster. Vi använder externa servicepartner för att producera system- och stödtjänster. Kundens namn, adress, telefonnummer och e-postadress kan överföras till våra servicepartner till de delar som de deltar i att leverera kundens beställning till kunden.

 

Vi sörjer för att våra partners skydd av personuppgifter är på en tillräcklig nivå på det sätt som lagstiftningen förutsätter.

 

Vi överlåter information till myndigheter inom de gränser som den gällande lagstiftningen tillåter och ålägger, till exempel då vi svarar på myndigheters begäran om information.

 

9.Överföring av personuppgifter till tredje land eller internationell organisation och använda skyddsåtgärder

 

Vi använder underleverantörer vid behandlingen av personuppgifterna och uppgifter förs över begränsat utanför Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska sfären (EES). Tekniskt underhåll av personuppgifter som ingår i leverantörsregistret kan med beaktande av förutsättningarna i dataskyddslagstiftningen göras via distansförbindelser också utanför EU eller EES.

 

Personuppgifter överförs utanför EU och EES, om det är nödvändigt för att genomföra teknisk behandling av personuppgifterna. Våra servicepartner för underhåll och tekniskt stöd har med ändamålsenliga kontrakt förbundit sig till EU:s modellavtal.

 

Personuppgifter förs inte över till internationella organisationer.

 

10.Förvaringstid för personuppgifter eller kriterier för bestämning av förvaringstid

 

Personuppgifter i enligt med den här beskrivningen förvaras bara så länge och i den omfattning som det är nödvändigt, och personuppgiftsansvariga utnyttjar dem endast i den verksamhet som de är avsedda för.

 

Personuppgifter förvaras högst 3 månader efter att beställningen är levererad för att utreda eventuella reklamationer och felsituationer.

 

11.Den registrerades rättigheter

 

Den registrerade personen har följande rättigheter

 

 • Rätt att rätt att få tillgång till sina personuppgifter (via begäran om information)
 • Rätt att få sina uppgifter korrigerade
 • Rätt att få sina uppgifter avlägsnade
 • Rätt att begränsa behandlingen
 • Rätt att överföra uppgifter från ett system till ett annat
 • Rätt att få information om dataskyddsincidenter.

 

Om personen vill använda sina rättigheter eller få tilläggsinformation om behandlingen av sina personuppgifter, kan hen vara i kontakt med den personuppgiftsansvariga som nämns i den här beskrivningen.

 

Personen har också rätt att inge klagomål till övervakningsmyndighet om hen anser att behandlingen av hens personuppgifter strider mot den gällande dataskyddsregleringen.

 

12.Följder av att personuppgift inte lämnas vid avtal

 

Vi kan inte leverera kundens beställning utan att behandla personuppgifter.

 

13.Effekterna av behandling av personuppgifter och allmän beskrivning av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder

 

Vi skyddar dina personuppgifter omsorgsfullt under hela deras livscykel genom att använda ändamålsenliga dataskydds- och datasäkerhetsmedel. De systemleverantörer vi använder behandlar personuppgifter i datasäkra serverutrymmen. Tillgången till personuppgifterna har begränsats och personalen har tystnadsplikt.

 

Inom S-gruppen skyddar vi personuppgifterna bland annat genom förutseende riskhantering och säkerhetsplanering, genom skydd av datatrafik, genom kontinuerligt underhåll av datasystem, genom säkerhetskopiering  och genom att använda säkra lokaliteter, passerkontroll och säkerhetssystem. Fysiska dokument som innehåller personuppgifter förvaras efter den första behandlingen i låsta och brandsäkra förvaringsutrymmen. Beviljande och uppföljning av användarrättigheter sker kontrollerat. Vi utbildar regelbundet de anställda som deltar i behandlingen av personuppgifter och sörjer för att också våra samarbetsparters personal förstår vikten av att personuppgifterna behandlas konfidentiellt och på ett säkert sätt. Vi väljer de underleverantörer vi använder med omsorg. Vi uppdaterar ständigt vår interna praxis och våra anvisningar.

 

Om personuppgifterna trots alla skyddsåtgärder hamnar i fel händer, är det möjligt att personuppgifterna missbrukas. Om vi upptäcker ett sådant fall, börjar vi omedelbart utreda det och strävar efter att förhindra skador. Vi informerar myndigheter och den registrerade om dataskyddsincidenten i enlighet med kraven i lagstiftningen.