Varuboden-Oslas fullmäktige fattade beslut om användning av överskottet

Handelslaget Varuboden-Oslas fullmäktige behandlade på sitt vårmöte 19.4.2022 handelslagets resultat för ifjol och beslutade om användningen av det inlupna överskottet. Handelslaget Varuboden-Osla betalar inte ränta på andelsinsatsen eller återbäring år 2022.

21.4.2022

Varuboden-Oslas fullmäktige beslutade vid vårmötet att fastställa bokslutet och koncernbokslutet för 2021. Fullmäktige beslutade också att överskottet för räkenskapsperioden 1.1.2021-31.12.2021 överförs till tidigare räkenskapsperioders överskottskonto. Till förvaltningsrådets bruksfond överfördes 100 000 euro, och förvaltningsrådet beslutar senare om användningen av medlen. I år har förvaltningsrådet delat ut 100 000 euro ur sin bruksfond inom ramen för kampanjen Det egna området till godo och stipendier till alla skolor på VBO:s verksamhetsområde för mer än 30 000 euro.