Meningsfullt innehåll och erfarenhet av arbetslivet

Målet med arbetsverksamheten är att ge personer med funktionsnedsättning meningsfullt innehåll och erfarenhet av arbetslivet. Genom arbetet upplever man framgångar och får en dagsrytm, som är en viktig del av vardagen. På de olika enheterna i vårt handelslag arbetar många personer genom arbetsverksamhet med olika uppgifter. Största delen av dem hjälper till med att plocka upp varuleveranser på hyllor. Det gör även 26-åriga Jani Öhman, som efter att ha vaknat och gjort sina morgonrutiner på Kepa-hemmet i Borgnäs där han bor, styr sina steg mot Sale som ligger i närheten. Jani har redan jobbat en längre tid på Sale och han fyller hyllorna tillsammans med sin handledare. Att jobba i butik är ett bekant jobb för Jani eftersom han tidigare har jobbat på S-market Näse. Jani jobbar alltid varje onsdagsförmiddag i Sale. På eftermiddagen blir det stimulerande verksamhet, till exempel simning.

I Kepa-hemmet i Borgnäs bor det 20 personer och arbetsverksamheten koordineras av Marikki Kokkinen. Hon tar kontakt med arbetsplatser för att hitta ett lämpligt jobb för varje boende där de kan utföra sin arbetsverksamhet.

– Det är två personer från vår enhet som arbetar i Sale Borgnäs. De jobbar en förmiddag i veckan i butiken tillsammans med sin handledare. Arbetsuppgifterna är för det mesta att plocka upp varor på hyllor och Jani plockar upp dryckesleveranser. Genom arbetet får personerna en känsla av att lyckas och en dagsrytm, som är en del av vardagen. På så sätt får dagarna och veckorna en rytm och samtidigt får personerna sociala kontakter, säger Marikki Kokkinen.

Alla ska ha en möjlighet till arbete

Det finns cirka 30 000 personer med funktionsnedsättning i Finland. Endast en liten del av dem har avlönat arbete. Många av dem arbetar genom arbetsverksamhet på arbetsplatser eller arbetscenter. I matbutiker i vårt handelslag arbetar personer i arbetsverksamhet med att plocka upp varor på hyllor. De hjälper den ordinarie personalen i deras dagliga arbete och bekantar sig samtidigt med arbetslivet.

– Jani har redan en längre tid jobbat hos oss i Sale Borgnäs och vi uppskattar hans arbetsinsats. På onsdagar plockar han upp dryckesleveranser på hyllor. Vi är glada över att kunna erbjuda mångsidiga arbetserfarenheter och skräddarsy arbetsuppgifter enligt de personer som jobbar, säger butikschef Jenna Myllynen.

Olikheter och mångfald för också med sig ett humant förhållningssätt till arbetslivet och ökar kreativa lösningar. Arbetsuppgifter som är skräddarsydda för dem som deltar i arbetsverksamhet ger meningsfullt innehåll och nya färdigheter.

Jani är redan bekant för dem som handlar i butiken. Han sköter sitt jobb flitigt och hjälper till i butikens vardag. För Jani själv är fritiden också en viktig del av livet och hans tankar är redan i den en månad långa semestern. Då ska han gå på loppis och förhoppningsvis blir det någon konsert också.

– Jag tycker mycket om att lyssna på musik och gillar all slags musik. Jag tittar också på filmer. Jag ser verkligen fram emot juli, då jag får semester, säger Jani Öhman.

Vårt handelslag betonar i sponsring och andra donationer arbete med att främja barns och ungas välbefinnande. Ungdomar och deras välbefinnande är också en satsning på framtiden, ett stort antal av dessa personer kommer in i arbetslivet i något skede och vi vill redan i ett tidigt skede uppmuntra till en positiv attityd och vilja att hjälpa andra. Vi är igen i år med och stöder stipendieutdelningen i skolor och delar ut stipendier till skolor på handelslagets verksamhetsområde för närmare 30 000 euro. Stipendierna delas ut i form av presentkort till S-gruppen.

Stipendierna delas ut till elever och studerande som oavsett skolframgång uppvisar positiv attityd. Stipendier delas ut i grundskolor, gymnasier och yrkesläroanstalter på handelslagets verksamhetsområde, i östra och västra Nyland och på Åland. Stipendierna är en viktig och fin sak speciellt för mottagarna, och att på vårfesten få ett stipendium och erkännande för det man gjort, är en fin och lite spännande stund som man ofta kommer ihåg långt framöver. Också lärarna uppskattar stipendieutdelningen. Det har varit viktigt för vårt handelslag att vara med och uppmuntra barn och unga till positiva handlingar. Det här är minst lika viktigt som vitsord. I vårt handelslag har stipendieutdelningen långa anor och under åren har utdelningskriterierna förblivit nästan oförändrade.

– För oss är det viktigt att uppmuntra till att ha en positiv livssyn och att vara serviceinriktad. Vi har traditionellt delat ut stipendier till elever i sista klass som uppvisar positiv attityd på alla livsområden. Detta är en lika viktig fråga för framtiden som betygen, säger Anne Schneider , handelslagets administrativa direktör.

I år delas stipendierna ut till 167 skolor: både svensk- och finskspråkiga yrkesläroanstalter, gymnasier och grundskolor på handelslagets verksamhetsområde, det vill säga östra och västra Nyland och Åland. Stipendier delas ut för närmare 30 000 euro.

Tilläggsinformation: Administrativ direktör Anne Schneider, tfn 010 762 6615

El till enhetens behov med solpaneler

Hela S-gruppen och vårt handelslag har som mål att verksamheten ska vara koldioxidnegativ före 2025. Ett sätt att nå målet är att använda mer el som är producerad med förnybar energi, till exempel solkraft. I vårt handelslag har vi under de senaste åren flitigt installerat solpaneler på våra enheters tak. Nu står vår största enhet, Prisma Kyrkslätt i turen. Här installeras solpanelerna på marken. Installationsarbetet har redan påbörjats och totalt kommer det att installeras 480 solpaneler på markställningar i Prismas närhet.

Det finns potential inom solenergi och solpanelerna på enheterna producerar el för fastigheternas eget bruk. Mest el förbrukas det under somrarna då det i synnerhet behövs energi för kylar och frysar och nedkylning. Under soliga sommartimmar kan i bästa fall all den energi som förbrukas i fastigheten komma från solen. På årsnivå utgör solenergin ungefär 10 procent av den el som fastigheterna använder.

– I vårt handelslag har vi redan installerat solpaneler på tio enheter och vi är nöjda med den nytta vi har fått av dem. I vårt handelslag har vi förbundit oss till att öka användningen av förnybar energi under de kommande åren. Redan nu produceras en stor del av den el vi använder i våra egna vindkraftverk, och dessutom har användningen av solel ökat, säger utvecklingsdirektör Jukka Pöyhönen.

Det är numera enkelt och ekonomiskt lönsamt att utnyttja solkraft i fastigheter med stor elförbrukning dagtid, då produktionen av solenergi är på topp.  Solenergi är ett hållbart val för kommande årtionden. Solpanelerna till Prisma Kyrkslätt levereras av Oomi Oy.

Hållbar verksamhet

Vårt handelslag har förbundit sig till att förbättra miljöeffekterna från sin affärsverksamhet och att stöda ekologiskt hållbar verksamhet. Det är saker som vi fäster uppmärksamhet vid både när vi renoverar och när vi bygger nytt.  I samband med renoveringarna byter vi ut kylutrustningen till sådan som fungerar med koldioxid och som sparar upp till 40 procent energi.

Vi använder också mer el som är producerad med förnybar energi, till exempel solkraft och vindkraft. Redan S-gruppens största vindkraftsinvestering i Simon Sarvisuo och de 27 vindkraftverken i dess vindkraftspark producerar ensamma ungefär hälften av hela S-gruppens årliga elbehov.

Varuboden-Osla är en av ägarna i S-gruppens gemensamma energibolag S-voima Oy, som har i uppgift att kostnadseffektivt producera så koldioxidneutral el som möjligt åt sina ägare.  Över 60 procent av den el S-voima säljer är producerad med förnybar energi.  Varuboden-Osla köper nästan all den el som behövs från S-voima.

 

Tilläggsinformation: Utvecklingsdirektör Jukka Pöyhönen, tfn 010 765 9302

Fysisk och psykisk arbetsmiljö

Arbetshälsokulturen borde överallt i världen vara sådan att individens rätt till en säker och hälsosam arbetsmiljö respekteras.

I Finland är det arbetsgivarens skyldighet att ordna den fysiska och psykiska arbetsmiljön så att den är trygg och hälsosam för medarbetaren. Också i vårt handelslag har betydelsen av det psykiska välmåendet betonats under de senaste åren.  En välmående personal och en öppen arbetsmiljö med rum för diskussioner skapar en grund för ett smidigt arbete.

– En trygg arbetsplats är allas fördel, både medarbetarnas och arbetsgivarens. Vi har en öppen arbetskultur, där vi tillsammans jobbar för arbetssäkerhetsärenden så att allas arbetsvardag löper bättre. Kulturen har gått mot att arbetarskyddsfullmäktig ses som en samarbetspart och med hen försöker man ingripa i saker och korrigera sådant som kan vara risk för arbetssäkerheten, berättar Taina Alatalo, arbetarskyddsfullmäktig vid Varuboden-Osla.

Verksamheten grundar sig på riskbedömning

På arbetsplatsen ska riskfaktorer tas bort eller minimeras så att inte medarbetarnas hälsa och säkerhet äventyras. I vårt handelslag deltar vi i myndighetsgranskningar, och vart femte år bedöms risker och vart tredje år uppgörs en arbetsplatsutredning. I arbetsplatsutredningen besöker företagshälsovården enheterna och bedömer hälsoriskerna och gör vid behov olika mätningar. Som stöd kan de också använda olika enkäter riktade till personalen.

– På enheterna kontrollerar man att förhållandena och apparaterna är i skick. Med en långtidsuppföljning kan man förbättra arbetsförhållandena nämnvärt. I samarbete med medarbetarna hittar man bristerna i arbetssäkerheten på enheterna och kan åtgärda dem. Sådana kan vara till exempel trasiga dörrar eller sådana apparater som har orsakat risksituationer på flera enheter. Vi har till exempel försett plattformsvagnarna i butikerna med varningsmärken som resultat av ett sådant samarbete, fortsätter Taina Alatalo.

Varje medarbetare är också själv skyldig att följa säkerhetsanvisningarna och beakta riskfaktorer. Brister som upptäcks ska anmälas till chefen eller arbetarskyddsfullmäktig.

Säkerhetsronder i vårt handelslag

I vårt handelslag har vi också säkerhetsronder som görs fyra gånger i året på varje enhet. Målet med säkerhetsronderna är att gå igenom anvisningar för nödsituationer och till exempel kontrollera nödavstängningar. Arbetarskyddsfullmäktig Taina Alatalo är med på minst två av de här säkerhetsronderna på enheterna. Med hjälp av säkerhetsronderna kan man rätt snabbt åtgärda brister på enheterna, redan innan det hinner ske olyckor.

Varuboden-Oslas arbetarskyddskommission består av sex personer och där medverkar både representanter för arbetsgivaren och de anställda. Kommissionen samlas fyra gånger per år och då behandlas ärenden som berör medarbetarnas säkerhet, hälsa och arbetsförmåga. Sådant är till exempel att utveckla arbetsförhållanden och att ordna arbetarskyddsutbildningar.

Att förbättra arbetssäkerheten och att skapa en bättre arbetsmiljö är vår allas gemensamma uppgift.

Trevlig arbetsmiljödag önskar Varuboden-Oslas arbetarskyddskommission

 

 

 

Stadscyklarna en del av gatubilden

I Borgå hör stadscyklarna redan till gatubilden varje sommar, och man har enkelt kunnat åka från ett ställe till ett annat med cyklarna redan från år 2019 när staden tog in dem på prov. Cyklarna har varit mycket populära både bland lokala invånare och turister som besöker orten. Stadscyklarna har blivit populärare från år till år och de har visat sig vara ett bra och säkert sätt att ta sig från ett ställe till ett annat.

Cykelsäsongen börjar redan 1 april i Borgå. Cykelstationerna finns runtom i staden och på samma ställen som tidigare somrar. Nätverket med cykelstationer är planerat enligt kundrespons och det är nu bra optimerat i centrum med närmiljö.  De mest populära cykelstationerna nära centrum har varit Konstfabriken, Lundi och S-market Näse, och något längre bort från centrum köpcentren i Gammelbacka och Vårberga.  I Raseborg kommer också cykelsäsongen att starta tidigare än i fjol. I Raseborg kan man hyra en cykel närmare början av maj.

Ett populärt sätt att röra sig på

Stadscyklarna har varit en del av gatubilden i Borgå redan under tre somrar. Samarbetet mellan vårt handelslag och KaaKau Oy, som levererar stadscyklarna, fortsätter också nu i sommar, och samarbetet i Raseborg, som började förra våren, fortsätter ännu den här säsongen. I Raseborg gjordes det under pilotsäsongen 1509 resor med stadscyklarna och körtimmar blev det över 2032.   I sommar kan man röra sig smidigt med dem från ett ställe till ett annat i Raseborgs somriga landskap.

– I vårt handelslag är hållbarhet och miljöfrågor en del av allt som vi gör. Vi samarbetar gärna för sådana saker, där vi kan vara med och möjliggöra stadsbornas välmående och en fungerande vardag. Förutom det vill vi också uppmuntra mänskor att röra på sig och för sin del vara med och jobba för miljön, säger Varuboden-Oslas branschdirektör Mikko Ala-Huikku.

Cykelstationerna är lätta att hitta i applikationen Donkey Republic och samma applikation kan användas exempelvis i Berlin, Paris och Köpenhamn. Under cykelsäsongen 2021 gjordes det 12 470 resor med stadscyklarna i Borgå och de cyklade timmarna uppgick till över 5000.

– Vi väntar ivrigt på säsongen 2022. Stadscyklarna erbjuder ett utmärkt förmånligt och ekologiskt alternativ att röra sig på i den nuvarande situationen. Behovet av att röra sig kommer också säkert att öka när pandemibegränsningarna äntligen lättar och arbetslivet och studierna återgår till det normala, säger Antti Lääperi operativ direktör på KaaKau Oy.

 

Tilläggsinformation

Antti Lääperi, operativ direktör, KaaKau Oy tfn 040 5622154

Mikko Ala-Huikku, branschdirektör, Handelslaget Varuboden-Osla tfn 010 7659303 

 

 Gör så här när du vill börja använda stadscykeln:

  1. Ladda Donkey Republic-applikationen från din applikationsbutik.
  2. Registrera dina betaluppgifter
  3. Lokalisera en ledig cykel
  4. Njut av cykelfärden
  5. Returnera cykeln till den cykelstation du önskar

Tilläggsinformation: kaakau.fi

Medel till arbetet för mental hälsa med Mielibandet

I år är vårt handelslag med för första gången i kampanjen Mielinauha och man kan stöda arbetet för mental hälsa genom att köpa ett Mieliband, som kostar 4 euro, i våra marketenheter under tiden 1.4–30.6.2021.  Mielinauha-kampanjens budskap i år är ”Haloo mieli! Vi tar hand om dig.  Ingen är skapt för att klara sig ensam.”

Speciellt coronapandemin har belastat finländarnas psykiska hälsa och behovet av stöd och hjälp har ökat i alla åldrar. Händelserna i världen just nu överbelastar sinnet och vem som helst som följer med situationen i Ukraina kan känna oro och ångest för det som sker. Nyhetsflödet kommer dagligen med bilder av en nation som kämpar i krig. Oron och ångesten över mänskorna i krigets spår, men också en rädsla och otrygghet i den egna vardagen belastar. Det behövs hjälp och stöd i den här exceptionella situationen. Ensamhet, den egna orken och en oro över sina närmaste prövar den mentala hälsan.  Det som ändå är positivt är att man har gett psykisk ohälsa ett ansikte och allt fler vågar prata mer om mentalt välmående och också be om hjälp.

Mental hälsa viktigt för en välmående personal i vårt handelslag

I vårt handelslag har vi arbetat långsiktigt för att främja medarbetarnas mentala hälsa. Ifjol sjönk sjukfrånvaron på grund av störningar i den mentala hälsan med 7 procent jämfört med år 2020. I vårt handelslag har allt utgått från vår organisationskultur där vi poängterar öppenhet, jämlikhet och omsorg.

– Speciellt chefsjobb och fungerande arbetsgemenskaper är viktigt när man säkrar att medarbetarna mår bra. Cheferna intar en nyckelposition när de vägleder sitt eget arbetsteam och därför har vi redan under flera års tid satsat på chefernas hälsa med olika hälsostigar, till exempel Auntie-tjänsten som erbjuder sparring och med coachning av en företagspsykolog, berättar personalchef Paula Pajunen.

För personalen har det planerats många former av stöd, bland annat modellen för tidigt stöd. Mielen Olkapää och sparring är en våra tjänster med låg tröskel. Tjänsten som har utvecklats i samarbete med Terveystalo består av tre delar. En chat-tjänst som fungerar dygnet runt och är det första stället där man kan berätta om sina problem. Där kan man reservera en tid till sparring som stöder mentala färdigheter och görs på en videomottagning. Vid behov hänvisas medarbetaren från de digitala kanalerna till företagshälsovården och terapeutisk kortvarig psykoterapi. Eftersom den offentliga mentalvårdsservicen är så överbelastad, har vi i vårt handelslag sett det som viktigt att säkerställa att våra medarbetare snabbt får vård inom företagshälsovården.   Vid behov kan man också ändra på arbetsuppgifter och arbetstider utgående mentala hälsan, det vill säga beakta individuella behov när det gäller återhämtning eller hur belastande arbetsuppgifterna är.

Kampanjen Mielibandet börjar 1.4 och fortsätter ända fram till 30.6.2022. Med kampanjen stöds arbetet för psykisk hälsa och krishjälp. Man kan delta i Mielinauha-insamlingen genom att köpa ett Mieliband, som kostar 4 euro i marketenheterna i vårt handelslag eller genom att donera pengar. Information om möjligheter att delta finns på insamlingens webbsida mielinauha.fi.

En modern laddstation enligt ABC-konceptet

Vårt handelslags tredje laddstation enligt ABC-konceptet för elbilar började byggas i början av året, och från och med måndag 28 april betjänar den kunder som kör elbil. Man kan behändigt lämna elbilen och laddas när man går och handlar. Laddningen betalas via ABC-mobilen. Söderkulla S-market renoveras för tillfället och i samband med den förnyade butiken ville man hämta mera tjänster till kunderna. Det finns sex laddplatser vid Söderkulla laddstation: två basladdningsplatser och fyra effektiva laddningsplatser med en maxeffekt på 100 kW. I basladdningsplatserna ansluter man den laddkabel som kommer med bilen, medan de effektiva laddningsplatserna har fasta laddkablar.

– Vi vill erbjuda våra kunder bredare tjänster och underlätta deras bråda vardag. Nu kan man snabbt ladda elbilen på samma gång som man går och handlar mat till famljen. Det var naturligt att bygga en laddstation i Söderkulla i samband med renoveringen. Vi siktar på ett nätverk med tiotals laddstationer före år 2024, säger Mikko Ala-Huikku, branschdirektör på Varuboden-Osla.

Betalning endast för laddad energi

Många bilister är vana vid att använda ABC-mobilappen när de tankar och också när de laddar elbilen betalar de med ABC-mobilen. Laddningspunkten väljs på basis av en tydlig numrering och man gör på samma sätt som när man tankar bränsle. ABC-mobilen är det enda sättet att betala för en ABC-laddning, så inga andra metoder för autentisering krävs. På ABC-laddstationerna i Varuboden-Osla används en prissättning som baserar sig på kilowattimmar, kunden betalar alltså endast för den el hen har laddat.

Prissättningen är handelslagsspecifik, så det finns regional variation, liksom också på bränslepriserna. Priserna syns i S-mobil specifikt för varje station. Du kommer också att få en Bonus på upp till 5 procent på en ABC-laddning, och det samlar som normalt på den månatliga bonussumman för inköp i S-gruppen.

Med ABC-mobil-applikationen ser man förutom den närmaste laddstationen också lediga laddplatser, laddningens maxeffekt och priset för laddningen, vilket hjälper kunden att planera sin laddningspaus.

100 procent förnybar el

Varuboden-Osla och hela S-gruppen siktar på att vara koldioxidnegativa från 2025 och framåt. En väsentlig del av detta mål är att all el som används redan nu är förnybar, främst vind- och vattenkraft. Således kör alla som använder ABC-laddning också med helt förnybar el.

Enkelt att återvinna

Idag 18.3 firar vi den internationella återvinningsdagen. Det är enkelt att återvinna förpackningar när man till exempel går och handlar eftersom det i närheten av närmare 20 av våra enheter finns en ekopunkt. Till ekopunkterna kan man föra kartong, metall, glas och papper. Speciellt aktiva är kunder att återvinna flaskor och burkar. I vårt handelslags Prisma, alla S-marketar, Sale-butiker och ABC-trafikbutiker finns återvinningsställen för plastflaskor och burkar med pant. Ofta tar automaterna också emot flaskor och burkar utan pant. I Kyrkslätt Prisma och S-market Näse finns dessutom Tomras effektiva returmaskiner och med hjälp av dem blir det betydligt snabbare att returnera tomma plastflaskor och burkar eftersom du kan hälla en stor säck med dem på en gång.

En del av avfallet är speciellt skadligt för miljön. Därför är det viktigt att det inte hamnar i blandavfallet. Sådant avfall är till exempel elektronikbatterier, batterier och el- och elektronikavfall. Våra kunder kan fritt returnera små el- och elektronikapparater, som till yttermåttet är under 25 centimeter, alltså till exempel lysrörslampor, lysrör, hårtorkar och kaffebryggare till butikerna. Under 1000 kvadratmeter stora matbutiker utgör ett undantag. Små butiker kan inte ta emot apparater, eftersom till exempel lysrörslampor som inte längre används inte kan förvaras i en livsmedelslokal på ett säkert eller hygieniskt sätt.

– Vår personal är medveten om miljö- och återvinningsfrågor. Vi har utbildat personalen i små butiker att de ska hänvisa kunder till närmaste regionala återvinningspunkt som upprätthålls av producenter eller kommuner och som tar emot apparaterna, säger markethandelns branschdirektör Bengt Vinberg.

Förpackningsreformer sparar på naturen

Förpackningsreformer görs kontinuerligt i hela S-gruppen och det hjälper sorterings- och återvinningsjobbet för kunderna i vårt handelslag. Med förpackningsreformerna strävar man till exempel efter att förbättra återvinning av förpackningar, minska mängden plast som används i förpackningar och öka användning av återvunnet material. S-gruppen har som mål att förpackningarna till alla sina egna varumärken ska vara återvinningsbara före slutet av 2022.

Det väsentliga med att förnya förpackningar är också det att förpackningarna ska skydda produkten och förbättra hållbarheten och minska mängden svinn. I nya förpackningar strävar man också efter att använda alltmer återvunnet material. Den senaste förändringen är att plastomslaget på Kotimaista-tulpanerna byttes om till pappersomslag, och i och med det här sparas det över 6000 kilogram plast per år. Utöver alla förnyelser trycker man på alla förpackningar till S-gruppens egna varumärken alltid lättlästa sorteringsanvisningar, som underlättar kundernas jobb när de sorterar förpackningar till återvinning.

Enheternas arbete för vår miljös bästa

I butikens vardag är återvinning och att minska på matsvinn en naturlig och viktig del av deras vardagsrutiner Förpackningsavfall och annat avfall som uppstår från verksamheten återvinns på rätt sätt och det här ingår i nya medarbetares introduktionsmaterial.

I butikerna uppstår det svinn och därför har det gjorts mycket jobb för att minska på det. I butikens vardag minskar man svinnet genom att dagligen följa upp datum och speciellt på sådana produkter som lätt blir skämda. Grundprincipen för att plocka upp varor i hyllan, nya produkter längst bak och äldre fram, är fortfarande ett rättesnöre i kampen mot svinn. Vid sidan av det här beaktar man också produktplatser och vilket ställe på hyllan säljer bäst. Man fäster uppmärksamhet vid förvaring av produkter; rätt ljus och temperatur inverkar på hur produkterna håller.

– Att hantera matsvinn är en naturlig och viktig del av våra vardagsrutiner.  Vi håller matsvinnet i schack genom att låta efterfrågan styra hur vi utvecklar vårt sortiment och genom att använda oss av moderna prognossystem då vi uppskattar beställningsmängder, att vi säljer produkter som närmar sig sitt bäst före-datum till rabatterat pris och vårt kontinuerligt ökade samarbete med organisationer som tar emot matdonationer. Vi utvecklar ständigt vår verksamhet för att minska på matsvinnet. Vårt mål är att vi inte ska producera något bioavfall alls, säger branschdirektör Bengt Vinberg.

 

Återvinn behändigt på samma gång du handlar!

Solel är det viktigaste

Vårt handelslag har i samarbete med S-gruppen aktivt installerat solpaneler på våra enheters tak och på några enheter också paneler på marken för att samla in solljus. Produktionskapaciteten för solel kommer att öka betydligt under de kommande åren.  Vi utvecklar användning av solel kontinuerligt i vårt handelslag och speciellt butikernas stora takytor som inte har utnyttjats till något är förträffliga att installera paneler på. De paneler som placeras på verksamhetsställenas tak producerar el för fastigheternas eget bruk och till följd av väderförhållandena är produktionen av solel störst under sommarmånaderna.

– Våra affärer förbrukar mest el under somrarna då det i synnerhet behövs energi för kylar och frysar och nedkylning.  Under soliga sommartimmar kan i bästa fall all den energi som förbrukas i fastigheten komma från solen.  På årsnivå utgör solenergin ungefär 10 procent av den el som fastigheterna använder, berättar Jukka Pöyhönen vidare.

Det är numera enkelt och ekonomiskt lönsamt att utnyttja solkraft i fastigheter med stor elförbrukning dagtid, då produktionen av solenergi är på topp.  Solenergi är ett hållbart val för kommande årtionden.

Finlands största vindkraftverk producerar el åt S-gruppen

S-gruppen har som mål att verksamheten ska vara koldioxidnegativ före 2025. Ett sätt att nå målet är att använda mer el som är producerad med förnybar energi, till exempel solkraft och vindkraft. S-gruppens största vindkraftsinvestering i Sarvisuo-området i Simo är näst intill färdig att börja producera el.  De 27 vindkraftverken i vindparken producerar ensamma cirka hälften av affärsgruppens årliga elbehov.

Varuboden-Osla är en av ägarna i S-gruppens gemensamma energibolag S-voima Oy, som har i uppgift att kostnadseffektivt producera så koldioxidneutral el som möjligt åt sina ägare.  Över 60 procent av den el S-voima sålde är producerad med förnybar energi.  Varuboden-Osla köper nästan all den el som behövs från S-voima.

– I vårt handelslag har vi förbundit oss till att öka användningen av förnybar energi under de kommande åren.  Redan nu produceras en stor del av den el vi använder i våra egna vindkraftverk.  Vi ser också att det finns potential inom solenergin, berättar utvecklingsdirektör Jukka Pöyhönen.

Hållbarhet i centrum

Vårt handelslag har förbundit sig till att förbättra miljöeffekterna från sin affärsverksamhet och att stöda ekologiskt hållbar verksamhet. Det är saker som vi fäster uppmärksamhet vid både när vi renoverar och när vi bygger nytt.  I samband med renoveringarna byter vi ut kylutrustningen till sådan som fungerar med koldioxid och som sparar upp till 40 procent energi.

Vårt handelslag är också en föregångare när det gäller att minska matsvinnet. Vi har t.ex. sålt produkter med röda lappar redan i flera år och var den första som lanserade Hävi-lådor med frukt och grönsaker och Brödis-påsar, som ger förmåner både till ägarkunderna och också för miljön.

 

Kriget i Ukraina har chockat oss alla. Vi i handelslaget Varuboden-Osla beslutade att donera donerar 10 euro per medarbetare till Finlands Röda Kors  och S-gruppens gemensamma insamling.

På det här sättet stöder vi ukrainare i nöd.

Du kan också hjälpa till och donera till den gemensamma insamlingen. Med ditt stöd för Röda Korset vatten, mat, skydd och hälsovårdstjänster till krisområdet i Ukraina.

Finlands Röda Kors och S-gruppens insamling: https://www.rodakorset.fi/ge-ett-bidrag/s-gruppen/

De insamlade medlen går via Finlands Röda Kors katastroffond till Ukraina. Med hjälpen tryggas mänskornas grundläggande behov. Hjälporganisationerna önskar speciellt i det här skedet av krisen finansiellt stöd eftersom det är enklare att systematiskt koordinera hjälpen till området än att lagra och leverera varudonationer.